جستجوی NEW SENS و قیمت سهام JSE
اطلاعات بیشتر در مورد برنامه

SIGN IN ثبت نام
فقط 19 درصد با سرمایه گذاری در شرکت های نفتی مخالف بودند و 16 درصد با سرمایه گذاری در شرکت های معدنی مخالف بودند.
source

توسط خبرساز